4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH W LOKALNYCH OŚRODKACH WIEDZY I EDUKACJI

Uczestniczymy w powstawaniu Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji na terenie czterech województw.

4ES Non Profit Sp. z o.o., w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (liderem projektu) oraz Gminą Gozdnica, realizuje projekt „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w różnych formach edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Projekt obejmuje 4 województwa: kujawsko – pomorskie, warmińsko – mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie, na terenie których powstanie 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), a każdy z tych ośrodków otrzyma grant do 207 tyś. zł. i obejmie wsparciem co najmniej 200 osób dorosłych.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) to określenie odnoszące się do szkoły jako miejsca, w którym organizuje się edukację pozaformalną i nieformalną dla osób dorosłych. LOWE wykorzystuje potencjał szkoły, jej zasoby, instytucje lokalne i współpracę ponadlokalną do utworzenia oferty uczenia się osób dorosłych, która nie będzie opierała się na programach nauczania i podręcznikach, ale na diagnozie aktualnych potrzeb i umiejętności potencjalnych uczestników i dzięki temu będzie ofertą „szytą na miarę”. Takie podejście do edukacji ma służyć większemu zaangażowaniu osób dorosłych dotychczas biernych, nieuczestniczących w żadnych formach edukacji, szczególnie pochodzących z małych środowisk lokalnych i terenów defaworyzowanych.
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) to określenie odnoszące się do szkoły jako miejsca, w którym organizuje się edukację pozaformalną i nieformalną dla osób dorosłych. LOWE wykorzystuje potencjał szkoły, jej zasoby, instytucje lokalne i współpracę ponadlokalną do utworzenia oferty uczenia się osób dorosłych, która nie będzie opierała się na programach nauczania i podręcznikach, ale na diagnozie aktualnych potrzeb i umiejętności potencjalnych uczestników i dzięki temu będzie ofertą „szytą na miarę”. Takie podejście do edukacji ma służyć większemu zaangażowaniu osób dorosłych dotychczas biernych, nieuczestniczących w żadnych formach edukacji, szczególnie pochodzących z małych środowisk lokalnych i terenów defaworyzowanych.

LOWE to:

 • rozwój osobisty, społeczny i zawodowy Uczestników,
 • miejsce tworzone przez ludzi i dla ludzi, w którym każdy znajdzie coś dla siebie,
 • szansa na integracje lokalnej społeczności,
 • nowe spojrzenie na edukację osób dorosłych,
 • wyzwanie dla szkoły do pełnienia zupełnie nowej roli.

Oferta LOWE skierowana jest głównie do osób:

 • pochodzących z obszarów defaworyzowanych, zdegradowanych,
 • mających utrudniony dostęp do wartościowych form edukacji osób dorosłych,
 • posiadających niski poziom wykształcenia,
 • bezrobotnych, przejawiających brak aktywności zawodowej i społecznej,
 • pracujących, które chcą podwyższyć swoje kompetencje w celu zmiany pracy lub zwiększenia szansy na awans.

Korzyści dla Uczestnika LOWE:

 • integracja społeczności lokalnej,
 • łatwiejszy dostęp do ciekawych form aktywności społecznej i edukacyjnej,
 • możliwość rozwoju własnych kompetencji przydatnych w życiu zawodowym, społecznym i osobistym,
 • wzrost konkurencyjności na rynku pracy,
 • rozwój pasji, poszerzanie horyzontów.

 

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.