4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Aktywność- mój sposób na ciekawe życie

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR do 31.12.2020 r.

Cele szczegółowe projektu:

  • Integracja społeczna 16 osób poprzez udział w rękodzielniczych warsztatach oraz spotkaniach z Ekspertem aktywizacji społecznej do 31.12.2020.
  • Zainspirowanie 16 osób do udziału w działaniach kulturalnych/ krajoznawczych/ społecznych poprzez organizację 4 wycieczek do 31.12.2020.
  • Podniesienie umiejętności osobistych 16 osób poprzez udział w warsztatach treningu osobistego do 31.12.2020.

Planowane efekty:

W projekcie zawarto szereg działań integrujących, aktywizujących uczestników do podjęcia działań w zakresie samoorganizacji po zakończeniu projektu. Szczególny nacisk położony jest na pracę eksperta aktywizacji społecznej w zakresie przygotowania uczestników do regularnego i aktywnego działania w obszarze społecznym bez wsparcia Funduszy Europejskich po zakończeniu projektu, w oparciu o narzędzia i możliwości dostępne na obszarze LSR i regionu kujawsko-pomorskiego. Planowane efekty to integracja społeczna, aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym oraz wzrost umiejętności osobistych uczestników projektu.

Wartość projektu:
52 632,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł. Dofinansowanie jest elementem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Pobierz ulotkę projektu

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.