4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

Projekt „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu nr WND-POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie. Projekt jest realizowany przez trzech partnerów.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 30.06.2022 r.

Wartość projektu: 6 342 295,86zł w tym wkład funduszy europejskich

Celem projektu jest zwiększenie dostępności minimum 4000 osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wyłonienie 20 Grantobiorców odpowiedzialnych za utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji oraz zapewnienie im wparcia merytorycznego w postaci szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych związanych z utworzeniem i efektywnym funkcjonowaniem 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji zgodnie z Modelem w 4 województwach (kujawsko- pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie) do 30.06.2022.

Zaplanowane działania

1. Ogłoszenie naboru na wyłonienie Grantobiorców
2. Utworzenie i funkcjonowanie 20 LOWE przez minimum jeden rok szkolny.
3. Objęcie wsparciem łącznie minimum 4000 osób w ramach 20 LOWE (każde LOWE obejmie wsparciem minimum 200 osób).
4. Aktywizację osób dorosłych poprzez realizację pozaformalnej edukacji w różnej formie, zgodnie z diagnozą potrzeb uczestników.
5. Udział we wsparciu merytorycznym w postaci szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem LOWE dla organów prowadzących, szkół świadczone przez doradców/ekspertów.

Planowane efekty

Efektem działań będzie zwiększenie udziału osób dorosłych w różnych formach edukacji pozaformalnej, zgodnie z diagnozą potrzeb. Wypracowane rezultaty wraz ze świadczeniem oferty LOWE będą utrzymane przez okres min. 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
Będzie to możliwe dzięki skutecznemu wsparciu merytorycznemu organów prowadzących i kadry szkół pełniących funkcję LOWE. Pracownicy zostaną wyposażeni w wiedzę oraz narzędzie, dzięki którym będzie możliwa realizacja oferty po zakończeniu realizacji projektu. Pracownicy otrzymają także wiedzę jak pozyskiwać dotacje oraz gdzie szukać konkursów, jak tworzyć wartościowe projekty, co przyczyni się do zapewnienia im nie tylko narzędzi merytorycznych ale również finansowych.

Ogłoszenia dotyczące realizacji projektu

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/V/2020 z dn. 19.05.2020 r. – pobierz plik PDF

Dotyczy usługi świadczenia doradztwa prawnego dla organów prowadzących i szkół

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.