4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl


Projekt pt. „Model  franczyzy usług społecznych – opieka ze smakiem”  to pierwszy  w Polsce  model franczyzy społecznej,
opartej na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
w ramach projektu nr WND-POWER.02.09.00-00-0057/18 Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, PO WER.

Okres realizacji: od 1 czerwca 2019 do 30 listopada 2021

Cel projektu: Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie systemowe
wykorzystujące model franczyzy społecznej opartej na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną i wdrożonej
przez min. 7 podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych w ponadregionalnej sieci Funduszu franczyzowego złożonego
z 1 franczyzodawcy i 6 franczyzobiorców z siedzibami w min. 2 województwach do 30.11.2021r.

Projekt realizowany w partnerstwie:


Szczegółowy opis projektu oraz informacje dotyczące franczyzy znajdują się w informatorze projektowym 
oraz na oficjalnej stronie projektu.

DYSKUSJA O MODELU FRANCZYZY SPOŁECZNEJ – czytaj tutaj

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.