4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Aktywność- mój sposób na interesujące życie

Cele projektu:

Wzmocnienie aktywności społecznej 14 osób z grupy docelowej z obszaru LSR do 31.12.2021r.

Cele szczegółowe:

  • Integracja społeczna 14 os. z grupy docelowej poprzez udział w rękodzielniczych warsztatach oraz spotkaniach z ekspertem aktywizacji społecznej do 31.12.2021.
  • Zainspirowanie 14 os. z grupy docelowej do udziału w działaniach kulturalnych/ krajoznawczych/ społecznych poprzez organizację 4 wycieczek do 31.12.2021.
  • Podniesienie umiejętności osobistych 14 os. z grupy docelowej poprzez udział w warsztatach treningu osobistego do 31.12.2021.

Planowane efekty:

W projekcie zawarto szereg działań integrujących, aktywizujących uczestników do podjęcia działań w zakresie integracji i samoorganizacji po zakończeniu projektu. Położono nacisk na pracę eksperta aktywizacji społecznej w zakresie przygotowania uczestników do regularnego aktywnego działania w obszarze społecznym bez wsparcia EFS po zakończeniu projektu, w oparciu o narzędzia i możliwości dostępne na obszarze LSR i regionu kujawsko-pomorskiego. W wyniku realizowanego projektu zniwelowane zostaną problemy grupy docelowej i wzmocniona zostanie ich samoocena, poczucie własnej wartości, kobiety zostaną zaktywizowane i włączone społecznie.

Wartość projektu:
52 632,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł. Dofinansowanie jest elementem Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej.

Dokumenty do pobrania:
Ulotka projektu
Regulamin rekrutacji
Formularz uczestnika projektu
Oświadczenie RODO
Oświadczenie o statusie osoby
Oświadczenie o niesamodzielności

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.