4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. zrealizowała grant w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi w obszarze szkoleń z aktywizacji społeczno-zawodowej do 31 stycznia 2020 r.

Planowane efekty:

Liczba wprowadzonych nowych usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 – 1 usługa
Liczba utrzymanych miejsc pracy – 2,7.
Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych- 22 sztuki.
Wartość projektu: 38840.94 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 29999.10 zł.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/X/2020 z dn. 12.10.2020 r. – pobierz plik pdf

 

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.